UBND xã Vĩnh Quang

I.  Thông tin chung

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Quang 

Địa chỉ          : Xóm 6, Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại     : 02063 858 056

E-mail           : ubndvinhquang@caobang.gov.vn

II. Các cán bộ, công chức xã:


- Ông: Trần Quang Thành

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

- Điện thoại:   0978 596 938

Email:  ubndvinhquang@caobang.gov.vn


 


- Ông: Hoàng Lê Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại:   0977 806 716

- Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và HĐND xã về quản lý Nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Quang, lãnh đạo điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của UBND xã. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND xã, chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND xã.

     - Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành UBND hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền xã.

     - Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của UBND xã.

     - Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND xã; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai bão lụt, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và báo cáo UBND trong phiên họp gần nhất;

     - Ký các văn bản quy phạm pháp Luật về chính sách, chế độ chung, và báo cáo của UBND xã trình UBND Thành phố, Đảng uỷ và HĐND xã; Giữ mối quan hệ thường xuyên với Đảng uỷ, HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã.

          - Chỉ đạo thực hiện các chương trình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, chống tham nhũng, chống lãnh phí và thực hành tiết kiệm; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Chủ tịch Hội đồng thi đua; Chủ tài khoản, tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân.

     - Trực tiếp Chỉ đạo các lĩnh vực: Nội chính, tài chính, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án được đầu tư, công tác quy hoạch đô thị, công tác tổ chức chính quyền, địa giới hành chính, an ninh quốc phòng thuộc thẩm quyền của UBND xã; xử lý các vấn đề liên quan đến các ngành Công an, Ban chỉ huy Quân sự.

     - Ký chứng thực chữ ký, bản chính các giấy tờ về hộ tịch và toàn bộ các giấy tờ khác thuộc lĩnh vực địa chính, xây dựng - thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND xã.

     - Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

     - Trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, trong từng thời điểm mà chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

 


 - Bà: Lô Thị Hằng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại:   0859 183 534

Email:   hanglt.tp@caobang.gov.vn


- Ông: Dương Anh Đức

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Điện thoại: 0919 831 479

- Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

 


- Bà: Đinh Thị Nơ

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

Điện thoại:  0388 590 739

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn


 


- Ông: Hoàng Văn Kiền

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại:   0382051918

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn
- Bà: Hoàng Thị Hiệp

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã

Điện thoại:   0985 059 660

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn 


- Bà: Nông Minh Thuyết

- Chức vụ: Chủ tịch hội LHPN xã

Điện thoại:  0916 937 210

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

   - Bà:   Lê Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại:    02063 858 056

Email:     ubndvinhquang@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, về mặt quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác:

     - Được Chủ tịch ủy quyền tổ chức thực hiện công tác phối hợp thi hành án trên địa bàn.

     - Trực tiếp phụ trách: lĩnh vực đô thị, và Tài nguyên - Môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã.

     - Trực tiếp chỉ đạo giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực công tác phụ trách và theo phân công của Chủ tịch xã.

     - Chỉ đạo điều hành kế hoạch và đầu tư (đầu tư, giám sát, đánh giá đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH); các công trình thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

     Phụ trách công tác VHXH và các lĩnh vực xã hội khác.

     Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về mặt quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công tác:

     - Công tác VHTT, quản lý di tích, đền chùa;

     - Y tế - Giáo dục, Thể dục thể thao;

     - Lao động việc làm - BHXH, chính sách thương binh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống AIDS - Ma tuý - Mại dâm, Vệ sinh an toàn thực phẩm;

     - Trưởng BCĐ Đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo; Tham gia Ban chỉ đạo cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, Trưởng ban phòng chống AIDS - Ma tuý - Mại dâm.

     Phụ trách công tác giáo dục, phổ biến và tuyên truyền pháp luật.

     - Ký giấy tờ chứng thực theo Nghị định 23, các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng chứng thực chữ ký liên quan tới lĩnh vực Địa chính nhà, đất do chủ tịch UBND xã thực hiện.

     - Được thay mặt Chủ tịch UBND xã điều hành công việc UBND xã và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch UBND xã uỷ quyền.

     - Tiếp dân giải quyết khiếu kiện lĩnh vực được phân công.

 


- Bà: Hoàng Thị Lan Hương

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:     0838 282 986

Email:   ubndvinhquang@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật

 


- Bà: Nguyễn Thị Hậu

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0941 356 743

Email:   ubndvinhquang@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính theo quy định của pháp luật

 


 - Ông:   Quách Hữu Tình

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:      0888 908 929

Email:      tinhqh@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên theo quy định của pháp luật.

  - Ông: Hà Vũ Mạnh

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDNN&MT

Điện thoại:     0984 339 330

Email:      manhhv@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Xây dựng, đô thị, giao thông, tài nguyên, môi trường và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 


 - Bà:  Nông Thị Nơm

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDNN&MT

Điện thoại:       0838 490 988

Email:       nomnt@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 


- Ông: Lưu Danh Thùy

- Chức vụ:  Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Điện thoại:  0372  906 294

Email:      ubndvinhquang@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ:  Tham mưu, giúp y ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 - Bà: Hoàng Thị Mai

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0858 046 627

- Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật;


 

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Công chức Văn hóa  xã hội

- Điện thoại:0356 669 662

- Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Lao động, thương binh, xã hội, y tế, gia đình, trẻ em theo quy định của pháp luật.

 

- Ông: Nông Văn Nghị

- Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã

- Điện thoại: 0947 226 934

- Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan.


Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 519
  • Tổng lượt truy cập: 13930
  • Tất cả: 230
Đăng nhập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready